Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Právne služby

Ponúkame kompletný právny servis a odborné poradenstvo spojené s prevodom nehnuteľností

Ponúkame Vám: 

  • Profesionálne vypracovanie zmluvnej dokumentácie súvisiacej s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, a to najmä : zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, dohôd o vyporiadaní vlastníctva, nájomných zmlúv a zmlúv o zriadení vecného bremena a iných podľa Vašich  požiadaviek 
  • Vypracovanie návrhov na vykonanie zápisov do katastra nehnuteľností, a to aj formou „Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad (zľava na kolkoch)" 
  • Poskytovanie právnych rád v oblasti občianskoprávnych vzťahov, obchodných vzťahov, ďalších špecifických vzťahov súvisiacich  s nehnuteľnosťami (napr. otázky podielového a bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľností, nájomné vzťahy, vlastníctvo bytov a nebytových priestorov) 
  • Vysporiadanie „ nezapísaných „ nehnuteľností a ich zápis na list vlastníctva 
  • Oceňovanie nehnuteľností na účely dedičského konania a iných konaní 
  • Riešenie exekúcií a iných tiarch 
  • Vypracovanie podaní a poskytnutie kvalifikovaného zastúpenia  v katastrálnom konaní. 

Pre klientov realitnej kancelárie poskytujeme tieto služby ako aj  právny servis zdarma, pre ostatných cena dohodou.  

Naším klientom hradíme všetky poplatky spojené s vkladom kúpnych zmlúv do katastra nehnuteľností 

OZNAM: Od 1.10.2016 spoločnosť prechádza  na autorizačné zmluvy. 

Čo to znamená?

Autorizácia zahŕňa nielen spísanie zmluvy o prevode nehnuteľností advokátom, ale tiež posúdenie advokáta, či zmluva neodporuje zákonu alebo ho neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Advokát je povinný zistiť totožnosť účastníkov zmluvy, prípadne ich zástupcov a rovnako posudzuje, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Advokát by nemal nechať nepovšimnuté ani neproporcionálne ustanovenia v zmluve. Je tiež povinný upozorniť účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve, ak sa nehnuteľnosť prevádza za odplatu. Nie vždy totiž účastník zmluvy rozumie platobným podmienkam a tieto sú mu zrozumiteľné a jasné.

Nemennosť obsahu zmluvy o prevode nehnuteľností garantuje doložka o autorizácii, ktorou advokát opatrí autorizovanú zmluvu a ktorá obsahuje aj údaj o počte listov zmluvy.

Advokát vykoná autorizácia bez ohľadu na to, či ho o to požiada a uzavrie s ním zmluvu o právnej službe kupujúci alebo predávajúci. Autorizáciu vykoná advokát osobne, zastúpenie nie je prípustné. Pokiaľ advokát poskytuje právne služby ako spoločník obchodnej spoločnosti, autorizácia vykoná na účet a v mene obchodnej spoločnosti.

Výhody autorizácie

Jednou z výhod autorizácie je vybavenie všetkých úkonov potrebných k prevodu nehnuteľností  priamo u advokáta bez potreby návštevy notára alebo správy katastra. Advokát autorizuje podpisy účastníkov, resp. ich zástupcov, čím ďalšie overenie podpisov notárom už nie je potrebné, čo predstavuje ušetrenie notárskych poplatkov.

Advokát vyhotoví aj podanie na príslušnú správu katastra a zabezpečí aj jeho doručenie vrátane príslušných listín o úkone, ak ktorýkoľvek účastník zmluvy o to advokáta požiada. Advokát disponujúci zaručeným elektronickým podpisom vie podanie odoslať elektronicky a ušetriť tak čas čakania pri podávaní listinného návrhu. Navyše, pokiaľ sa autorizovaná zmluva podá s návrhom na vklad elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom advokáta, dôjde aj k úspore katastrálnych poplatkov až o 50%.

Správa katastra pri zmluvách autorizovaných advokátom posudzuje len skutočnosť, či sú splnené procesné podmienky na vykonanie vkladu. Z tohto dôvodu rozhoduje o povolení vkladu už do 20 dní (namiesto 30) odo dňa doručenia návrhu na vklad.

Nazanedbateľnou výhodou je aj odborné spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, čím sa eliminujú prípady nepovolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúcich. Kupujúci sa totiž stáva vlastníkom prevádzanej nehnuteľnosti až právoplatným rozhodnutím správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva v jeho prospech; samotným podpísaním kúpnej zmluvy alebo zaplatením kúpnej ceny sa kupujúci ešte vlastníkom nehnuteľnosti nestáva.

Ochrana pred podvodníkmi s nehnuteľnosťami

Asi najväčšou výhodou autorizácie je ochrana účastníkov zmluvy pred zneužitím totožnosti či už na strane nadobúdateľa alebo prevodcu.

Za týmto účelom advokát zisťuje totožnosť všetkých účastníkov zmluvy, resp. ich zástupcov. Tí musia preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti alebo ich totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami totožnosti. Ak advokát napriek tomuto postupu nemá istotu o totožnosti osôb, vykoná ďalšie zisťovanie, najmä požaduje doloženie listín z evidencie dokladov totožnosti, zistí totožnosť prostredníctvom ďalších svedkov, o ktorých totožnosti nemá žiadne pochybnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, alebo vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov. Ak sa ani napriek tomuto postupu advokátovi nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a právnu službu neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti.